საზოგადოებრივი
104.5 FM

გამოკითხვა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის რომელ პლატფორმას იყენებთ ყველაზე ხშირად?
ყველა გამოკითხვა
ინფორმაცია სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ სახელმწიფო ასიგნებების ფარგლებში 2017 წელს I კვ-ში გაწეული საკასო ხარჯების შესახებ (თანხები მოცემულია ლარებში)

უახლესი